Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Panství Benice s.r.o.

PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Panství Benice s.r.o., se sídlem Benice 1, 257 44 Chrášťany, IČ: 06699197, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 287359, zastoupenou Ing. Helena Svárovská, jednatelkou, a uživateli online služeb poskytovaných společností, vycházejících ze smluv o poskytování těchto online služeb uzavřených prostřednictvím písemných smluv mezi poskytovatelem a uživatelem.
Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1. Služba je služba poskytovaná za ceny za Službu v předem stanoveném období, rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě. Limity služby mohou být stanoveny časově, počtem webů, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.2. Ceník je informace o výši úhrady za Služby. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na vyžádání u poskytovatele.

2.3. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.4. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. Děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, Uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či užívaným materiálům, informacím a dílům třetích osob.

2.5. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele a souhrn Obsahu Uživatele.

2.6. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.7. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Panství Benice s.r.o. pro poskytování služeb.

2.8. Poskytovatelem se rozumí společnost Panství Benice s.r.o., Benice 1, 257 44 Chrášťany, IČ: 06699197, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 287359.

Kontaktovat nás můžete:
pro online komunikaci: spravce@statekbenice.cz
pro vyřizování reklamace: spravce@statekbenice.cz
pro poštovní korespondenci: Benice 1 , 257 44 Chrášťany

2.9. Službou se rozumí plnění Poskytovatele dle uzavřené písemné smlouvy s Uživatelem. Obsah Služby, její varianty, tarify a možnosti užití jsou uvedeny vždy jako předmět Smlouvy.

2.10. Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky, s nimiž Uživatel vyslovuje svůj souhlas při uzavírání Smlouvy zaškrtnutím příslušného políčka na webovém rozhraní www.SvatbaNaStatku.cz.

2.11. Třetí osobou je subjekt (fyzická či právnická osoba) odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

2.12. Uživatelem se rozumí každý, kdo se prostřednictvím webového rozhraní registruje nebo objednává či využívá Služby nebo jinak prostřednictvím webového rozhraní a písemné smlouvy vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.13. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.favory.cz provozované Poskytovatelem.

2.14. Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu(majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III část B Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.
Zasílání obchodních sdělení.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlasem s těmito Podmínkami uděluje Uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na Webovém rozhraní a/nebo při objednávání Služby Poskytovateli jako správci za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na Webovém rozhraní nebo na některém z Webových rozhraní aplikace na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být Poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování Služby či bezplatné Služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu Uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.

Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění Služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání Služby nutné zpracování osobních údajů.
Přístup Uživatele k údajům.Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat Uživatele.
Údaje třetích osob. Poskytovatel upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané Uživatelem v rámci Služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení Uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl Uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech Poskytovatele nejsou Poskytovatelem jakkoliv zpracovávány. Poskytovatel pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje Poskytovatel nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob Poskytovatel nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.
Uživatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytuje možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.

REKLAMACE

Práva Uživatele z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají podmínkám smlouvy nebo popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou.
Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady(nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout jiný než navržený způsob řešení. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese spravce@statekbenice.cz.
Právo z vadného plnění Služby musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.
Uživatel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo poskytnutí náhradní Služby bez vad. Uživatel může případně od Smlouvy odstoupit.
Poskytovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. O tomto bude Uživatele informovat emailem.
Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně zjedná nápravu.
Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či webového rozhraní.
Poskytovatel dále Uživateli neodpovídáza jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením e-mailu či doručením poškozeného či neúplného e-mailu, či v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
Poskytovatel neodpovídáza znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).
Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a Službu a užívat webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím Služby nebo webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tam, kde Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že v rozporu s čl. III část A Podmínek nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla.
Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení obsahující zejména informace o novinkách Služby.
Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 12. září 2017 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.
Děkujeme za váš čas, který jste věnovali přečtení těchto Obchodních podmínek.

 

Panství Benice s.r.o., Ing. Helena Svárovská, jednatelka